سافا


۲۳ حمل ۱۳۹۶ بازی دوستانه افغانستان و تاجکستان در استدیوم روشن تاجکستان ۱ – ۰ افغانستان
۲۳ حمل ۱۳۹۶ بازی دوستانه افغانستان و تاجکستان در استدیوم روشن بوتان ۳ – ۲ انگلیس
۲۳ حمل ۱۳۹۶ بازی دوستانه افغانستان و تاجکستان در استدیوم روشن Nepal ۱ – ۲ هند
۲۳ حمل ۱۳۹۶ بازی دوستانه افغانستان و تاجکستان در استدیوم روشن تاجکستان ۱ – ۰ افغانستان
۲۳ حمل ۱۳۹۶ بازی دوستانه افغانستان و تاجکستان در استدیوم روشن بوتان ۳ – ۲ انگلیس
۲۳ حمل ۱۳۹۶ بازی دوستانه افغانستان و تاجکستان در استدیوم روشن Nepal ۱ – ۲ هند

د افغانستان فوټبال فدراسیون په اړه

د افغانستان فوټبال فدراسیون په افغانستان کې د فوټبال اداره کوونکی بنسټ دی. دغه بنسټ په ۱۹۲۲ کال کې تاسیس شوی او اوسمهال د اسیا فوټبال کنفدراسیون غړی دی.