بازی های کارکنان


۲۳ حمل ۱۳۹۶ بازی دوستانه افغانستان و تاجکستان در استدیوم روشن تاجکستان ۱ – ۰ افغانستان
۲۳ حمل ۱۳۹۶ بازی دوستانه افغانستان و تاجکستان در استدیوم روشن بوتان ۳ – ۲ انگلیس
۲۳ حمل ۱۳۹۶ بازی دوستانه افغانستان و تاجکستان در استدیوم روشن Nepal ۱ – ۲ هند
۲۳ حمل ۱۳۹۶ بازی دوستانه افغانستان و تاجکستان در استدیوم روشن تاجکستان ۱ – ۰ افغانستان
۲۳ حمل ۱۳۹۶ بازی دوستانه افغانستان و تاجکستان در استدیوم روشن بوتان ۳ – ۲ انگلیس
۲۳ حمل ۱۳۹۶ بازی دوستانه افغانستان و تاجکستان در استدیوم روشن Nepal ۱ – ۲ هند

در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان

فدراسیون فوتبال افغانستان نهاد اداره‌کننده فوتبال در افغانستان است. این نهاد در سال ۱۹۲۲ پایه‌گذاری شده و اکنون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است.