کاپیسا


داکتر وحید

 نوم:  داکتر وحید

تخلص:

دنده: د کاپیسا فوټبال فدراسیون رییس

د افغانستان فوټبال فدراسیون په اړه

د افغانستان فوټبال فدراسیون په افغانستان کې د فوټبال اداره کوونکی بنسټ دی. دغه بنسټ په ۱۹۲۲ کال کې تاسیس شوی او اوسمهال د اسیا فوټبال کنفدراسیون غړی دی.